Mediácia

 

Utorok: 15:00 - 17:00

Sobota: 10:00 - 12:00

 

Mediátor: Radoslav Kutaš

Mediačné sedenie sa uskutočňuje v kancelárii mediátora s obomi sporovými stranami, preto je potrebné, aby sa na dohodnutý termín dostavili obe strany. Mediácia prebieha často na viac ako jednom stretnutí. Jedno mediačné stretnutie trvá asi dve hodiny.

Pred samotnou mediáciou je potrebné uzatvoriť zmluvu o začatí mediácie. Zmluva sa uzatvára medzi sporovými stranami a mediátorom, a to najneskôr na začiatku prvého sedenia. Ak mediácia nemá začať zápisom zmluvy do knihy mediácií, ale na základe požiadavky sporovej strany mediácia začať až vložením zmluvy do notárskeho registra zmlúv, zmluva o začatí mediácie sa musí uzatvoriť ešte pred termínom dohodnutého prvého sedenia.

 

Predmediačné stretnutie

Utorok: 17:10 - 17:40

Mediátor: Radoslav Kutaš

Predmediačná konzultácia sa uskutočňuje v kancelárii mediátora. Môže si ho dohodnúť ktorákoľvek strana sporu (alebo obe spoločne), aby si ujasnila, či je jej spor vhodný na mediáciu.

Pred samotnou mediáciou je potrebné uzatvoriť zmluvu o začatí mediácie. Zmluva sa uzatvára medzi sporovými stranami a mediátorom, a môžno ju uzatvoriť aj v rámci predmediačnej konzultácie, ktorá predchádza prvému mediačnému sedeniu.

 

Facilitácia

 

Sobota: 12:10 - 14:10

Facilitátor: Radoslav Kutaš

Facilitácia sa uskutočňuje vo facilitačnom centre ADReS Platform za účasti strán sporu a facilitátora, preto je potrebné, aby sa na dohodnutý termín dostavili všetky strany sporu. Facilitácia prebieha na jednom alebo viacerých stretnutiach. Jedno stretnutie trvá asi dve hodiny.

Pred facilitáciou nie je potrebné uzatvoriť osobitnú zmluvu o facilitácii, je však nutné dohodnúť sa na tom, kto (v akom pomere) bude znášať náklady na facilitáciu a akými pravidlami sa facilitácia bude riadiť.

 

Osobné stretnutie

Streda a piatok: 15:00 - 16:30

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa alternatívneho riešenia sporov (facilitáciou, mediáciou, arbitrážou), si môžete dohodnúť osobné stretnutie vo facilitačnom centre ADReS Platform, právne poradenstvo však neposkytujeme.