Úradná e-tabuľa rozhodcovského súdu


Rozpis ústnych pojednávaní

Dátum pojednávania - čas začatia - miesto pojednávania - číslo konania:

Jazyk pojednávania - mená rozhodcov:

Momentálne nie je nariadené ústne pojednávanie.


Dôležité informácie

Od 31. marca 2015 má Stály rozhodcovský súd CIPAC nového zriaďovateľa !

Pokiaľ používate rozhodcovskú doložku CIPAC, prosím, overte si, že ste v nej zmenili zriaďovateľa. Sídlo rozhodcovského súdu sa nemení.

Pôvodného zriaďovateľa - spoločnosť PubRes s. r. o., Bratislava, IČO: 31 345 824 - je potrebné vymeniť za nového - združenie Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform (ADReS Platform), Bratislava, IČO: 45 74 60 36.

Nové rozhodcovské doložky nájdete aj tu:

Ak rozhodcovská zmluva (doložka) spred 1. januára 2015 odkazuje na predchádzajúci Stály rozhodcovský súd CIPAC (t. j. zriadený predchádzajúcim zriaďovateľom PubRes s. r. o.), platí, že rozhodcovská zmluva odkazuje na nový Stály rozhodcovský súd CIPAC, zriadený od 31. marca 2015 združením ADReS Platform.

Pre odstránenie pochybností však môžete uzavrieť dodatok k takejto zmluve, ktorým aktualizujete rozhodcovskú doložku.


Pokiaľ ste v minulosti uzavreli spotrebiteľskú zmluvu s rozhodcovskou doložkou, ktorou ste založili právomoc CIPAC, prosím, vedzte, že Stály rozhodcovský súd CIPAC ani po 31. 3. 2015 nie je spotrebiteľským rozhodcovským súdom, a teda nemá pôsobnosť rozhodovať spotrebiteľské spory.

Spotrebiteľské rozhodcovské súdy nájdete v príslušnom zozname MS SR.


Od 31. marca 2015 platia tiež nový Rokovací poriadok CIPAC, ako aj Štatút CIPAC a Sadzobník poplatkov CIPAC, ktoré nájdete tu:


Podujatia (Eventy)

V súčasnosti nie je plánované žiadne odborné podujatie.


Aktuality