Alternatívne riešenie sporu facilitáciou alebo mediáciou

ADReS Platform podporuje všetky prostriedky, ktorými možno urovnať konflikt a predísť tak súdnemu riešeniu sporu. Na rozdiel od arbitráže, ktorá je tiež mimosúdnym spôsobom riešenia sporu, facilitácia a mediácia nie sú procesmi, ktoré končia rozhodnutím tretej osoby, a preto je možno nimi riešiť väčší počet druhovo rozmanitých sporov.

Mediáciou napríklad možno riešiť aj spotrebiteľské spory, ktoré nemožno riešiť pred Stálym rozhodcovským súdom CIPAC, keďže nie je spotrebiteľským rozhodcovským súdom.

ADReS Platform vedie facilitačné centrum, nie je však mediačným centrom, ani mediačné centrum nevedie.

V rámci co-workingu ADReS Platform predovšetkým pri facilitácii spolupracuje s Radoslavom Kutašom, ktorý je zapísaný v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 1170.


FACILITÁCIA

Facilitácia je alternatívny neformálny proces riešenia sporu za účasti facilitátora, ktorý moderuje (usmerňuje) pokonávku, zmierovanie, diskusiu či iný dialóg sporových strán. Facilitátor je pritom nezainteresovaná tretia osoba, na ktorej sa zhodli zúčastnené strany sporu, ktorá má pôsobiť na urovnanie konfliktu (sporu), o veci však nerozhoduje. Výsledkom úspešnej facilitácie by mala byť dohoda sporových strán podľa ich vôle a bez toho, aby na nej bol zúčastnený facilitátor, čím sa predovšetkým facilitácia odlišuje od mediácie.  Dohoda, ktorá vznikne z facilitácie obchodných sporov, môže byť napríklad dohodou o urovnaní, ale aj nováciou.

ALE POZOR! Keďže facilitácia nie je upravená osobitným zákonom (na rozdiel od mediácie), začatie facilitácie nemá rovnaké právne účinky ako začatie mediácie, či začatie arbitráže. Premlčacia doba počas facilitácie plynie naďalej!

Na procese facilitácie participuje facilitátor dbajúc na podmienky facilitácie (podmienky vedenia dialógu a pod.), na ktorých sa so zúčastnenými stranami sporu dohodol. Facilitácia má dôverný charakter, keďže je však súkromnoprávnym neformálnym procesom, ktorý nie je regulovaný osobitným zákonom, je potrebné, aby sa strany sporu navzájom aj s facilitátorom dohodli na spôsobe nakladania s informáciami, ktoré odznejú na facilitačných stretnutiach, možno predovšetkým použiť záväzok mlčanlivosti (non-disclosure agreement).

Na účely facilitácie vedie ADRes Platform vo svojich priestoroch facilitačné centrum, v rámci ktorého zabezpečuje predovšetkým facilitáciu vedenú spolupracujúcim mediátorom, prípadne právnikom. Účasť mediátora ako facilitátora zvyšuje odbornosť vedenia facilitácie po stránke zvládania konfliktu, facilitujúci advokát zas vedie facilitáciu právne ako pokus o mimosúdny zmier.


MEDIÁCIA

Mediáciou je mimosúdna právom regulovaná činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Osobou zúčastnenou na mediácii je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v spore týkajúcom sa zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu s inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Mediátorom je fyzická osoba zapísaná v zozname mediátorov MS SR, na ktorej sa sporové strany dohodli.

Proces mediácie upravuje zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. V mediácii možno ukončiť spory, ktoré vznikajú z

  • občianskoprávnych vzťahov,
  • rodinnoprávnych vzťahov,
  • obchodných záväzkových vzťahov a
  • pracovnoprávnych vzťahov.

2. V mediácii možno ukončiť aj cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa osobitných predpisov spravuje, nakladať.

3. V mediácii možno ukončiť aj spotrebiteľské spory, teda spory vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou.