Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court (CIPAC) [Cour ďArbitrage pour la Propriété Intellectuelle et ľIndustrie Créative (CAPIC)]

Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court (CIPAC), vo francúzštine ako Cour ďArbitrage pour la Propriété Intellectuelle et ľIndustrie Créative (CAPIC) a v slovenčine ako Stály rozhodcovský súd CIPAC, vznikol v Bratislave v roku 2008 ako inštitucionálna arbitráž pre potreby kreatívneho priemyslu na riešenie obchodných sporov a sporov z práv duševného vlastníctva. Od 31. marca 2015 je jeho zriaďovateľom záujmové združenie ADReS Platform.

KONTINUITA ROZHODOVANIA

V nadväznosti na znenie § 54a ods. 1 zákona o rozhodcovskom konaní (č.244/2002 Z. z. v znení zákona č.336/2014 Z. z.), podľa ktorého „stály rozhodcovský súd zriadený pred 1.januárom 2015 musí do troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto zákona splniť podmienky ustanovené týmto zákonom pre stále rozhodcovské súdy zriadené po 31. decembri 2014", došlo k faktickej (aj právnej) transformácii Stáleho rozhodcovského súdu CIPAC tak, že pôvodný zriaďovateľ CIPAC, ktorým bola spoločnosť PubRes s. r. o., sa stal členom nového zriaďovateľa CIPAC, ktorým je ADReS Platform, čím sa splnili podmienky ustanovené zákonom na fungovanie stáleho rozhodcovského súdu.

Touto "transformáciou" sa sledovalo zabezpečenie kontinuity ochrany záujmov zmluvných strán, ktoré sa dohodli na rozhodcovskej doložke (zmluve) s tým, že mienili založiť právomoc Stáleho rozhodcovského súdu CIPAC.
 
Faktická a právna transformácia arbitráže sa preto uskutočnila k 31. marcu 2015 v intenciách ustanovenia § 54a ods. 3 prvá veta, podľa ktorého: „Ak rozhodcovská zmluva odkazuje na stály rozhodcovský súd zriadený podľa doterajších predpisov, ktorého pôvodný zriaďovateľ nespĺňa od 1. januára 2015 podmienky ustanovené týmto zákonom pre zriaďovateľa nového stáleho rozhodcovského súdu a ak sa pôvodný zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu stane členom iného zriaďovateľa nového stáleho rozhodcovského súdu, aby sa splnili tieto podmienky, platí, že rozhodcovská zmluva odkazuje na nový stály rozhodcovský súd zriadený podľa tohto zákona iným zriaďovateľom.“