FACILITAČNÉ CENTRUM

ADReS Platform podporuje všetky prostriedky, ktorými možno urovnať konflikt a predísť tak súdnemu riešeniu sporu. ADReS Platform preto vedie facilitačné centrum, ktoré však nie je mediačným centrom. Prostredníctvom Facilitačného centra ADReS Platform možno sprostredkovať mediátora alebo zabezpečiť facilitáciu (pokus o zmier za prítomnosti prostredníka - facilitátora), pokiaľ sa spor nehodí na klasickú mediáciu poskytovanú podľa zákona o mediácii.

Read more

DOLOŽKA S ESKALAČNOU KLAUZULOU

Prípadný spor zo zmluvy možno riešiť paralelne mediáciou i arbitrážou, resp. ich vhodnou kombináciouť. Stačí, ak si zmluvné strany dohodli doložku s eskalačnou klauzulou (doložku tvorí dohoda o riešení sporu mediáciou a samotná rozhodcovská doložka). Eskalácia (stupňovanie) sporu sa v takom prípade zavŕší arbitrážou, pokiaľ mediácia zlyhala.

Read more