ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA CIPAC

Organizačnú štruktúru Stáleho rozhodcovského súdu CIPAC tvoria orgány rozhodcovského súdu, kancelária rozhodcovského súdu, rozhodcovia začlenení do niektorej komory rozhodcovského súdu a nezačlenení rozhodcovia zapísaní do zoznamu rozhodcov CIPAC.

CIPAC sa člení na tri komory.

Činnosť CIPAC riadi jeho predsedníctvo, ktoré v súlade so zákonom o rozhodcovskom konaní plní úlohy upravené štatútom a rokovacím poriadkom.

Predsedníctvo sa skladá najmenej z troch členov a najviac zo siedmych členov vrátane predsedu CIPAC a tajomníka CIPAC.