ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA

Rozhodcovská doložka v zmluve, ktorej sa týka

Zahrnúť rozhodcovskú doložku do zmluvy, ktorej sa týka (napríklad do zmluvy o dielo,  do licenčnej zmluvy alebo do zmluvy o vytvorení diela a udelení licencie) je najjednoduchším efektívnym spôsobom, ako založiť pôsobnosť (jurisdikciu) stáleho rozhodcovského súdu CIPAC.

Nasledujúce príklady popri založení právomoci Stáleho rozhodcovského súdu CIPAC (v odseku 1) riešia zároveň situáciu, keď dôjde k úplnému zániku rozhodcovského súdu (druhá veta odseku 2) alebo k zmene jeho zriaďovateľa (odsek 1 na konci v spojení s prvou vetou odseku 2). Tiež sa rieši situácia, keď rozhodcovský súd nemôže riešiť spor, napríklad preto, že mu v tom bráni povaha sporu, v takom prípade je potrebné riešiť aj jurisdikciu všeobecných súdov (napríklad pri slovensko-českej koprodukčnej zmluve), aby najmä pri cezhraničných záväzkových zmluvách bolo zrejmé, súd ktorej krajiny je príslušný (odsek 3).  

Rozhodcovská doložka v záverečných ustanoveniach zmluvy, ktorej sa týka

Rozhodcovská doložka môže mať formu samostatných odsekov zahrnutých napríklad do záverečných ustanovení zmluvy, z ktorej spory rieši:

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvou, zahŕňajúc aj príslušné návrhy na schválenie uzatvoreného zmieru, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie ujmy vrátane nárokov z bezdôvodného obohatenia a nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie rozhodcovskému súdu s názvom Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court, akronym CIPAC, so sídlom Grösslingová 63, 811 09 Bratislava, Slovenská republika zriadenom pri združení Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform, Bratislava, IČO: 45746036, a že sa podrobujú Štatútu CIPAC a Rokovaciemu poriadku CIPAC zverejnenému v Obchodnom vestníku a na internetovej stránke rozhodcovskému súdu (www.cipac.sk alebo www.pubres.sk). Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že miestom rozhodcovského konania je sídlo tohto rozhodcovského súdu a že vylučujú zrušenie rozhodcovského rozhodnutia aj v rámci obnovy konania; rozhodcovská doložka trvá aj po zániku tejto zmluvy a zaväzuje aj právnych nástupcov zmluvných strán, a to aj po transformácii stáleho rozhodcovského súdu, napríklad zlúčením alebo zmenou zriaďovateľa.

(2) Zmluvné strany a ich právni nástupcovia sú viazaní rozhodcovskou doložkou aj v prípade zániku stáleho rozhodcovského súdu; pri tranfromácii stáleho rozhodcovského súdu sa rozhodcovská doložka použije obdobne na nový stály rozhodcovský súd. Zmluvné strany sa zároveň pre prípad zániku stáleho rozhodcovského súdu (inak, ako v dôsledku transformácie) dohodli, že rozhodcovské konanie bude v takom prípade prebiehať ako ad hoc arbitráž podľa pravidiel stáleho rozhodcovského súdu účinných pred jeho zrušením, vedené pred ad hoc rozhodcovským súdom zloženým z jedného alebo viacerých rozhodcov, pričom zapísaným rozhodcom sa má rozumieť rozhodca CIPAC zapísaný v zozname rozhodcov CIPAC kedykoľvek od jeho vzniku v roku 2008 a úlohy vybranej osoby bude plniť zriaďovateľ zaniknuvšieho stáleho rozhodcovského súdu alebo jeho právny nástupca s tým, že úkony predsedníctva, predsedu a tajomníka CIPAC vykonajú orgány zriaďovateľa, ktorými sú správna rada, prezident a viceprezident, inak štatutár zriaďovateľa alebo jeho právneho nástupcu.

(3) Zmluvné strany sa tiež dohodli, že o sporoch z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, o ktorých odmietne rozhodnúť dohodnutý rozhodcovský súd, osobitne pre nedostatok jeho právomoci alebo na ktoré nie je príslušným, majú právomoc rozhodovať príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
— vzorová doložka v inej ako rozhodcovskej zmluve (odseky záverečných ustanovení)

Rozhodcovská doložka ako samostatný článok zmluvy, ktorej sa týka

Rozhodcovská doložka môže mať formu samostatného článku priamo v zmluve, z ktorej spory rieši:

Článok XX
Rozhodcovská doložka

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvou, zahŕňajúc aj príslušné návrhy na schválenie uzatvoreného zmieru, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie ujmy vrátane nárokov z bezdôvodného obohatenia a nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie rozhodcovskému súdu s názvom Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court, akronym CIPAC, so sídlom Grösslingová 63, 811 09 Bratislava, Slovenská republika zriadenom pri združení Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform, Bratislava, IČO: 45746036, a že sa podrobujú Štatútu CIPAC a Rokovaciemu poriadku CIPAC zverejnenému v Obchodnom vestníku a na internetovej stránke rozhodcovskému súdu (www.cipac.sk alebo www.pubres.sk). Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že miestom rozhodcovského konania je sídlo tohto rozhodcovského súdu a že vylučujú zrušenie rozhodcovského rozhodnutia aj v rámci obnovy konania; rozhodcovská doložka trvá aj po zániku tejto zmluvy a zaväzuje aj právnych nástupcov zmluvných strán, a to aj po transformácii stáleho rozhodcovského súdu, napríklad zlúčením alebo zmenou zriaďovateľa.

(2) Zmluvné strany a ich právni nástupcovia sú viazaní rozhodcovskou doložkou aj v prípade zániku stáleho rozhodcovského súdu; pri tranfromácii stáleho rozhodcovského súdu sa rozhodcovská doložka použije obdobne na nový stály rozhodcovský súd. Zmluvné strany sa zároveň pre prípad zániku stáleho rozhodcovského súdu (inak, ako v dôsledku transformácie) dohodli, že rozhodcovské konanie bude v takom prípade prebiehať ako ad hoc arbitráž podľa pravidiel stáleho rozhodcovského súdu účinných pred jeho zrušením, vedené pred ad hoc rozhodcovským súdom zloženým z jedného alebo viacerých rozhodcov, pričom zapísaným rozhodcom sa má rozumieť rozhodca CIPAC zapísaný v zozname rozhodcov CIPAC kedykoľvek od jeho vzniku v roku 2008 a úlohy vybranej osoby bude plniť zriaďovateľ zaniknuvšieho stáleho rozhodcovského súdu alebo jeho právny nástupca s tým, že úkony predsedníctva, predsedu a tajomníka CIPAC vykonajú orgány zriaďovateľa, ktorými sú správna rada, prezident a viceprezident, inak štatutár zriaďovateľa alebo jeho právneho nástupcu.

(3) Zmluvné strany sa tiež dohodli, že o sporoch z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, o ktorých odmietne rozhodnúť dohodnutý rozhodcovský súd, osobitne pre nedostatok jeho právomoci alebo na ktoré nie je príslušným, majú právomoc rozhodovať príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
— vzorová doložka v inej ako rozhodcovskej zmluve (samostatný článok zmluvy)