ROZHODCOVIA CIPAC A ZOZNAM ROZHODCOV

Spory pred rozhodcovským súdom rozhodujú len rozhodcovia zapísaní v zozname rozhodcov CIPAC, ak predsedníctvo nerozhodne o tom, že spor môže rozhodovať aj rozhodca nezapísaný do zoznamu rozhodcov CIPAC (rozhodca ad hoc).

Všetci zapísaní rozhodcovia aj rozhodcovia ad hoc sú pri výkone svojej funkcie viazaní zásadou nezávislosti, nestrannosti, nediskriminácie, transparentnosti a hospodárnosti konania. Rozhodcovia sa pri výkone svojej funkcie riadia najmä právnym poriadkom zvoleným podľa zásad voľby práva a výhrady jurisdikcie rozhodcovského konania, štatútom a rokovacím poriadkom. Rozhodca je tiež povinný pri výkone svojej funkcie konať a rozhodovať bez zbytočných prieťahov.

Zoznam rozhodcov sa vedie v členení:

A. Rozhodcovia začlenení v komorách CIPAC

B. Rozhodcovia nezačlenení v komorách CIPAC

V súčasnosti je každý rozhodca začlenený v príslušnej komore podľa ním zvolenej špecializácie.

Aktuálny zoznam zapísaných rozhodcov je prístupný strane sporu na požiadanie.