PÔSOBNOSŤ CIPAC

V prvej komore CIPAC (komore kreatívneho priemyslu) sa rozhodujú spory najmä v oblasti

 • autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, vrátane práv k softvéru, počítačovým alebo konzolovým hrám a databázam,
 • kolektívnej správy práv nositeľov autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom,
 • priemyselných práv s výnimkou práv k obchodnému menu, obchodnému tajomstvu, know-how a ochrany dobrej povesti (goodwill),
 • ochrany osobnosti,
 • reklamy,
 • audiovízie a kinematografie vrátane právnych vzťahov vyplývajúcich z koprodukčných zmlúv a zmlúv o distribúcii,
 • televízneho vysielania a rozhlasového vysielania,
 • vydávania publikácií a záznamov zvuku vrátane právnych vzťahov vyplývajúcich z výroby a distribúcie,
 • tlače a poskytovania mediálnych on-line služieb,
 • služieb elektronických komunikácií.

V druhej komore CIPAC (obchodnej komore) sa rozhoduje o

 • sporoch z dodávateľsko-odberateľských vzťahov v iných oblastiach priemyslu a obchodu než v kreatívnom priemysle,
 • sporoch v oblasti ochrany obchodného mena, obchodného tajomstva, know-how a dobrej povesti (goodwill) vrátane nárokov z nekalosúťažného konania,
 • sporoch z medzinárodného obchodu, ak ide o obchodnoprávne vzťahy medzi podnikateľmi,
 • sporoch zo zmlúv podľa Obchodného zákonníka bez ohľadu na povahu zmluvných strán,
 • iných sporoch, ak ide o právne vzťahy medzi podnikateľmi a nerozhoduje sa v prvej komore,

V tretej komore CIPAC (civilnej komore) sa rozhoduje o iných sporoch z tuzemských alebo medzinárodných obchodnoprávnych alebo občianskoprávnych vzťahov, napríklad

 • zo zmlúv podľa Občianskeho zákonníka, ak aspoň jednou zmluvnou stranou je nepodnikateľ,
 • z právnych vzťahov s cudzím prvkom, ak aspoň jedným účastníkom vzťahu je nepodnikateľ,
 • z mimozmluvnej zodpovednosti za škodu, ktorá nevznikla medzi podnikateľmi.