ORGÁNY CIPAC

Činnosť CIPAC riadi jeho predsedníctvo, ktoré v súlade so zákonom o rozhodcovskom konaní plní úlohy upravené štatútom a rokovacím poriadkom.

Predsedníctvo sa skladá najmenej z troch členov a najviac zo siedmych členov vrátane predsedu CIPAC a tajomníka CIPAC.

Súčasné predsedníctvo je päťčlenné a tvoria ho aj títo zapísaní rozhodcovia:

  1. RUMAN Vladimír (odbor: právo), Bratislava, predseda CIPAC
  2. SALAJOVÁ Slavomíra (odbor: právo), Bratislava, tajomník CIPAC
  3. KUTAŠ Radoslav (odbor: právo), Bratislava, člen predsedníctva CIPAC