ZÁKLADNÉ POSLANIE CIPAC

Stály rozhodcovský súd CIPAC rozhoduje nezávislo a zákonne v rozhodcovskom konaní prostredníctvom svojich rozhodcov spory vzniknuté z tuzemských alebo z medzinárodných obchodnoprávnych alebo občianskoprávnych vzťahov, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní (pokonávku) vrátane sporov o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je.

Stály rozhodcovský súd CIPAC nie je spotrebiteľským rozhodcovským súdom. V rozhodcovskom konaní pred CIPAC preto nemožno rozhodnúť spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou.