FACILITAČNÉ CENTRUM

Facilitácia, mediácia a arbitráž patria k základným spôsobom alternatívneho riešenia sporov (ADR), ktoré sa uskutočňujú za aktívnej účasti na spore nezúčastnenej (nezávislej) tretej osoby.  Základným predpokladom, aby sa mohol použiť niektorý z týchto prostriedkov ADR, je tiež dohoda (súhlas) oboch (všetkých) sporových strán.

ADReS Platform podporuje všetky prostriedky, ktorými možno urovnať konflikt a predísť tak súdnemu riešeniu sporu. ADReS Platform preto vedie facilitačné centrum, ktoré však nie je mediačným centrom.

Na rozdiel od arbitráže, ktorá je tiež mimosúdnym spôsobom riešenia sporu, facilitácia a mediácia nie sú procesmi, ktoré končia rozhodnutím tretej osoby, a preto je možno nimi riešiť väčší počet druhovo rozmanitých sporov (mediáciou možno riešiť napríklad aj spotrebiteľské spory, ktoré nemožno riešiť pred Stálym rozhodcovským súdom CIPAC, keďže nie je spotrebiteľským rozhodcovským súdom).

Facilitačné centrum ADReS Platform môže sprostredkovať mediátora alebo zabezpečiť facilitáciu (neformálny zmierovací proces za prítomnosti prostredníka - facilitátora), pokiaľ sa spor nehodí na klasickú mediáciu poskytovanú podľa zákona o mediácii. V súčasnosti ADReS Platform spolupracuje s mediátorom Radoslavom Kutašom.


Facilitácia je alternatívny neformálny proces riešenia sporu za účasti facilitátora, ktorý moderuje (usmerňuje) pokonávku, zmierovanie, diskusiu či iný dialóg sporových strán. Facilitátor je pritom nezainteresovaná tretia osoba, na ktorej sa zhodli zúčastnené strany sporu, ktorá má pôsobiť na urovnanie konfliktu (sporu), o veci však nerozhoduje. Výsledkom úspešnej facilitácie by mala byť dohoda sporových strán podľa ich vôle a bez toho, aby na nej bol zúčastnený facilitátor, čím sa predovšetkým facilitácia odlišuje od mediácie.  Dohoda, ktorá vznikne z facilitácie obchodných sporov, môže byť napríklad dohodou o urovnaní, ale aj nováciou.

Mediáciou je mimosúdna právom regulovaná činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Osobou zúčastnenou na mediácii je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v spore týkajúcom sa zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu s inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Mediátorom je fyzická osoba zapísaná v zozname mediátorov MS SR, na ktorej sa sporové strany dohodli.