DOLOŽKA S ESKALAČNOU KLAUZULOU

Riešenie sporu využitím mediácie aj arbitráže

Využitie mediácie popri rozhodcovskom konaním (pred podaním žaloby alebo počas konania samotného) môže prispieť k zmierlivému vyriešeniu sporu, ktorý by inak negatívne zaťažil samotný zmluvný vzťah. Je preto vhodné aj prostriedky riešenia sporu vyberať tak, aby spor eskaloval (stupňoval sa), napríklad ak miernejší prostriedok riešenia zlyhal.

Zahrnúť rozhodcovskú doložku spolu s dohodou o riešení sporu mediáciou priamo do zmluvy, ktorej sa týka (napríklad do zmluvy o dielo,  do licenčnej zmluvy alebo do zmluvy o vytvorení diela a udelení licencie), je jjednoduchým a efektívnym spôsobom, ako eskalovať riešenie prípadného sporu s využitím miernejšieho spôsobu riešenia sporu (mediáciou).

Pri využívaní jednotlivých spôsobov riešenia sporu je však potrebné voliť ich tak, aby sa dosiahol očakávaný cieľ. Ak sa napríklad s mediáciou začne pred podaním žaloby na rozhodcovský súd, dňom podania žaloby sa mediácia skončí aj v prípade, že existovala šanca na mediačnú dohodu. Naopak, ak sa s mediáciou začne po podaní žaloby na rozhodcovský súd, rozhodcovské konanie začatím mediácie neskončí a v mediácii možno pokračovať až do dosiahnutia mediačnej dohody alebo ju skončiť inak.   

Nasledujúce príklady umožňujú oba postupy, pričom popri dohode o riešení sporu mediáciou (v odseku 1) a súčasnom založení právomoci Stáleho rozhodcovského súdu CIPAC (v odseku 2) riešia zároveň aj situáciu, keď dôjde k úplnému zániku rozhodcovského súdu (druhá veta odseku 3) alebo k zmene jeho zriaďovateľa (odsek 2 na konci v spojení s prvou vetou odseku 3). Tiež sa v nich upravuje situácia, keď rozhodcovský súd nemôže riešiť spor, napríklad preto, že mu v tom bráni povaha sporu, v takom prípade je potrebné riešiť aj jurisdikciu všeobecných súdov (napríklad pri slovensko-českej koprodukčnej zmluve), aby najmä pri cezhraničných záväzkových zmluvách bolo zrejmé, súd ktorej krajiny je príslušný (odsek 4).

Eskalačná doložka v záverečných ustanoveniach zmluvy, ktorej sa týka

Eskalačná doložka (ktorú tvorí dohoda o riešení sporu mediáciou a samotná rozhodcovská doložka) môže mať formu samostatných odsekov zahrnutých napríklad do záverečných ustanovení zmluvy, z ktorej spory rieši:

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy alebo z inej otázky podľa tejto zmluvy alebo súvisiacej s touto zmluvou, budú riešiť predovšetkým zmiernou formou, preto sa zmluvné strany týmto zaväzujú, že predmetný spor sa pokúsia riešiť najskôr za pomoci mediátora zapísaného v príslušnom zozname mediátorov vedenom v Slovenskej republike, a to aj v prípade, že predmetný spor predtým predložili na rozhodnutie dohodnutému rozhodcovskému súdu; na proces mediácie sa vzťahuje zákon o mediácii platný v Slovenskej republike. Osobu mediátora si zmluvné strany vyberú po vzájomnej dohode na návrh ktorejkoľvek zmluvnej strany v primeranej lehote po doručení takého návrhu druhej zmluvnej strane, inak je oprávnený určiť ju tajomník dohodnutého rozhodcovského súdu na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany. Náklady na mediáciu, pokiaľ vznikajú obom stranám sporu spoločne, hradia zmluvné strany v pomere 50 : 50. Táto dohoda o riešení sporu mediáciou zaväzuje i právnych nástupcov zmluvných strán a trvá aj po zániku zmluvy.

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvou, zahŕňajúc aj príslušné návrhy na schválenie uzatvoreného zmieru, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie ujmy vrátane nárokov z bezdôvodného obohatenia a nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie rozhodcovskému súdu s názvom Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court, akronym CIPAC, so sídlom Grösslingová 63, 811 09 Bratislava, Slovenská republika zriadenom pri združení Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform, Bratislava, IČO: 45746036, a že sa podrobujú Štatútu CIPAC a Rokovaciemu poriadku CIPAC zverejnenému v Obchodnom vestníku a na internetovej stránke rozhodcovskému súdu (www.cipac.sk alebo www.pubres.sk). Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že miestom rozhodcovského konania je sídlo tohto rozhodcovského súdu a že vylučujú zrušenie rozhodcovského rozhodnutia aj v rámci obnovy konania; rozhodcovská doložka trvá aj po zániku tejto zmluvy a zaväzuje aj právnych nástupcov zmluvných strán, a to aj po transformácii stáleho rozhodcovského súdu, napríklad zlúčením alebo zmenou zriaďovateľa.

(3) Zmluvné strany a ich právni nástupcovia sú viazaní rozhodcovskou doložkou aj v prípade zániku stáleho rozhodcovského súdu; pri tranfromácii stáleho rozhodcovského súdu sa rozhodcovská doložka použije obdobne na nový stály rozhodcovský súd, obdobne sa použije aj dohoda o riešení sporu mediáciou. Zmluvné strany sa zároveň pre prípad zániku stáleho rozhodcovského súdu (inak, ako v dôsledku transformácie) dohodli, že rozhodcovské konanie bude v takom prípade prebiehať ako ad hoc arbitráž podľa pravidiel stáleho rozhodcovského súdu účinných pred jeho zrušením, vedené pred ad hoc rozhodcovským súdom zloženým z jedného alebo viacerých rozhodcov, pričom zapísaným rozhodcom sa má rozumieť rozhodca CIPAC zapísaný v zozname rozhodcov CIPAC kedykoľvek od jeho vzniku v roku 2008 a úlohy vybranej osoby bude plniť zriaďovateľ zaniknuvšieho stáleho rozhodcovského súdu alebo jeho právny nástupca s tým, že úkony predsedníctva, predsedu a tajomníka CIPAC vykonajú orgány zriaďovateľa, ktorými sú správna rada, prezident a viceprezident, inak štatutár zriaďovateľa alebo jeho právneho nástupcu; to sa vzťahuje aj úkony podľa dohody o riešení sporu mediáciou.

(4) Zmluvné strany sa tiež dohodli, že o sporoch z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, o ktorých odmietne rozhodnúť dohodnutý rozhodcovský súd, osobitne pre nedostatok jeho právomoci alebo na ktoré nie je príslušným, majú právomoc rozhodovať príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
— vzorová rozhodcovská doložka s dohodou o riešení sporu mediáciou (odseky záverečných ustanovení)

Eskalačná doložka ako samostatný článok zmluvy, ktorej sa týka

Eskalačná doložka (ktorú tvorí dohoda o riešení sporu mediáciou a samotná rozhodcovská doložka) môže mať formu samostatného článku priamo v zmluve, z ktorej spory rieši:

Článok XX
Riešenie sporov

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy alebo z inej otázky podľa tejto zmluvy alebo súvisiacej s touto zmluvou, budú riešiť predovšetkým zmiernou formou, preto sa zmluvné strany týmto zaväzujú, že predmetný spor sa pokúsia riešiť najskôr za pomoci mediátora zapísaného v príslušnom zozname mediátorov vedenom v Slovenskej republike, a to aj v prípade, že predmetný spor predtým predložili na rozhodnutie dohodnutému rozhodcovskému súdu; na proces mediácie sa vzťahuje zákon o mediácii platný v Slovenskej republike. Osobu mediátora si zmluvné strany vyberú po vzájomnej dohode na návrh ktorejkoľvek zmluvnej strany v primeranej lehote po doručení takého návrhu druhej zmluvnej strane, inak je oprávnený určiť ju tajomník dohodnutého rozhodcovského súdu na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany. Náklady na mediáciu, pokiaľ vznikajú obom stranám sporu spoločne, hradia zmluvné strany v pomere 50 : 50. Táto dohoda o riešení sporu mediáciou zaväzuje i právnych nástupcov zmluvných strán a trvá aj po zániku zmluvy.

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvou, zahŕňajúc aj príslušné návrhy na schválenie uzatvoreného zmieru, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie ujmy vrátane nárokov z bezdôvodného obohatenia a nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie rozhodcovskému súdu s názvom Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court, akronym CIPAC, so sídlom Grösslingová 63, 811 09 Bratislava, Slovenská republika zriadenom pri združení Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform, Bratislava, IČO: 45746036, a že sa podrobujú Štatútu CIPAC a Rokovaciemu poriadku CIPAC zverejnenému v Obchodnom vestníku a na internetovej stránke rozhodcovskému súdu (www.cipac.sk alebo www.pubres.sk). Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že miestom rozhodcovského konania je sídlo tohto rozhodcovského súdu a že vylučujú zrušenie rozhodcovského rozhodnutia aj v rámci obnovy konania; rozhodcovská doložka trvá aj po zániku tejto zmluvy a zaväzuje aj právnych nástupcov zmluvných strán, a to aj po transformácii stáleho rozhodcovského súdu, napríklad zlúčením alebo zmenou zriaďovateľa.

(3) Zmluvné strany a ich právni nástupcovia sú viazaní rozhodcovskou doložkou aj v prípade zániku stáleho rozhodcovského súdu; pri tranfromácii stáleho rozhodcovského súdu sa rozhodcovská doložka použije obdobne na nový stály rozhodcovský súd, obdobne sa použije aj dohoda o riešení sporu mediáciou. Zmluvné strany sa zároveň pre prípad zániku stáleho rozhodcovského súdu (inak, ako v dôsledku transformácie) dohodli, že rozhodcovské konanie bude v takom prípade prebiehať ako ad hoc arbitráž podľa pravidiel stáleho rozhodcovského súdu účinných pred jeho zrušením, vedené pred ad hoc rozhodcovským súdom zloženým z jedného alebo viacerých rozhodcov, pričom zapísaným rozhodcom sa má rozumieť rozhodca CIPAC zapísaný v zozname rozhodcov CIPAC kedykoľvek od jeho vzniku v roku 2008 a úlohy vybranej osoby bude plniť zriaďovateľ zaniknuvšieho stáleho rozhodcovského súdu alebo jeho právny nástupca s tým, že úkony predsedníctva, predsedu a tajomníka CIPAC vykonajú orgány zriaďovateľa, ktorými sú správna rada, prezident a viceprezident, inak štatutár zriaďovateľa alebo jeho právneho nástupcu; to sa vzťahuje aj úkony podľa dohody o riešení sporu mediáciou.

(4) Zmluvné strany sa tiež dohodli, že o sporoch z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, o ktorých odmietne rozhodnúť dohodnutý rozhodcovský súd, osobitne pre nedostatok jeho právomoci alebo na ktoré nie je príslušným, majú právomoc rozhodovať príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
— vzorová rozhodcovská doložka s dohodou o riešení sporu mediáciou (samostatný článok)