ZÁKLADNÉ DOKUMENTY CIPAC

Rozhodcovské konanie pred CIPAC upravujú s účinnosťou od 31. marca 2015 predovšetkým:

Štatút stáleho rozhodcovského súdu CIPAC a Rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu CIPAC vrátane sadzobníka boli zverejnené 29. apríla 2015 oznámením v Obchodnom vestníku č. 81/2015 (O000245); oprava zverejnených údajov bola zverejnená 7. mája 2015 v Obchodnom vestníku č. 86/2015 (E000028).

Zoznam rozhodcov CIPAC vedie kancelária rozhodcovského súdu, o zápisoch doň rozhoduje predsedníctvo