DOHODA O ARBITRÁŽI

Formy dohody

Riešiť spory alternatívnym spôsobom pred rozhodcom možno za predpokladu, že existuje dohoda medzi sporovými stranami. Dohoda o arbitráži sporu môže mať viaceré formy, pričom aj jej obsah môže variovať podľa želania sporových strán.

Rozhodcovská doložka

A. Rozhodcovská doložka v inej ako rozhodcovskej zmluve, ktorá nevyžaduje špecifické úpravy (dojednania) zmluvných strán, keďže sa riadia úpravou Rokovacieho poriadku CIPAC, o. i. vylučuje preskúmanie rozsudku v rámci arbitráže (rozhodcom).

A.1 Môže mať formu samostatného odseku napríklad v rámci záverečných ustanovení zmluvy, z ktorej spory rieši:

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvou, zahŕňajúc aj príslušné návrhy na schválenie uzatvoreného zmieru, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie ujmy vrátane nárokov z bezdôvodného obohatenia a nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie rozhodcovskému súdu s názvom Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court, akronym CIPAC, so sídlom Grösslingová 63, 811 09 Bratislava, Slovenská republika zriadenom pri združení Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform, Bratislava, IČO: 45746036, a že sa podrobujú Štatútu CIPAC a Rokovaciemu poriadku CIPAC zverejnenému v Obchodnom vestníku a na internetovej stránke rozhodcovskému súdu (www.cipac.sk alebo www.pubres.sk). Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že miestom rozhodcovského konania je sídlo tohto rozhodcovského súdu a že vylučujú zrušenie rozhodcovského rozhodnutia aj v rámci obnovy konania; rozhodcovská doložka trvá aj po zániku tejto zmluvy.

A.2 Alebo môže mať formu samostatného článku v zmluve, z ktorej spory rieši:

čl. xx

Rozhodcovská doložka

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvou, zahŕňajúc aj príslušné návrhy na schválenie uzatvoreného zmieru, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie ujmy vrátane nárokov z bezdôvodného obohatenia a nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie rozhodcovskému súdu s názvom Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court, akronym CIPAC, so sídlom Grösslingová 63, 811 09 Bratislava, Slovenská republika zriadenom pri združení Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform, Bratislava, IČO: 45746036, a že sa podrobujú Štatútu CIPAC a Rokovaciemu poriadku CIPAC zverejnenému v Obchodnom vestníku a na internetovej stránke rozhodcovskému súdu (www.cipac.sk alebo www.pubres.sk). Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že miestom rozhodcovského konania je sídlo tohto rozhodcovského súdu a že vylučujú zrušenie rozhodcovského rozhodnutia aj v rámci obnovy konania; rozhodcovská doložka trvá aj po zániku tejto zmluvy.

B. Rozhodcovská doložka v inej ako rozhodcovskej zmluve vo forme samostatného článku v rámci ustanovení zmluvy, z ktorej spory rieši. Na rozdiel od variantu A ide o zložitejšiu možnosť dojednania, keďže táto možnosť vyžaduje aj špecifikáciu vo viacerých náležitostiach doložky, napríklad určenie konkrétnych rozhodcov vopred; podľa potreby (odsek 6) obsahuje tiež možnosť preskúmania rozsudku v rámci arbitráže (iným rozhodcom CIPAC).

Osoby rozhodcov zmluvné strany pritom určia tak, že pod jednotlivé písmená v odseku 3 sa vypíše vždy zmluvná strana, ktorá rozhodcu ustanovuje (alebo že sa na ňom dohodli spoločne), pričom každá zmluvná strana ustanovuje rovnaký počet rozhodcov, ďalej sa uvedie meno a priezvisko ňou zvoleného rozhodcu, adresa rozhodcu a kontaktné údaje na rozhodcu, najmä e-mail, telefónne číslo, resp. fax, nakoniec sa uvedie aj príslušnosť rozhodcu k CIPAC, t. j. či ide o rozhodcu CIPAC alebo o ad hoc rozhodcu, ktorého posúdi CIPAC pri jeho ustanovení v konkrétnom konaní.

čl. xx

Rozhodcovská doložka

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvou, zahŕňajúc aj príslušné návrhy na schválenie uzatvoreného zmieru, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie ujmy vrátane nárokov z bezdôvodného obohatenia a nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie rozhodcovskému súdu s názvom Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court, akronym CIPAC, so sídlom Grösslingová 63, 811 09 Bratislava, Slovenská republika zriadenom pri združení Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform, Bratislava, IČO: 45746036, a že sa podrobujú Štatútu CIPAC a Rokovaciemu poriadku CIPAC zverejnenému v Obchodnom vestníku a na internetovej stránke rozhodcovskému súdu (www.cipac.sk alebo www.pubres.sk).

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že miestom rozhodcovského konania bude ........................ .

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že prípadný spor riešený v rámci rozhodcovského konania bude rozhodovať senát, pričom zmluvné strany si určili rovnaký počet rozhodcov nasledovne:

a) ....................................................... ,

b) …................................................... .

Na osobe predsedu senátu sa zmluvné strany nedohodli, dohodli sa však na tom, že ho ustanovia vyššie určení rozhodcovia do 15 dní od doručenia žaloby niektorou zo zmluvných strán na adresu CIPAC; mánym uplynutím lehoty sa predseda senátu ustanoví podľa Rokovacieho poriadku CIPAC. 

(4) Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodným právom rozhodcovského konania bude právo Slovenskej republiky.

(5) Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky na trovy konania zložia v rovnakej výške, a to v pomere 1:1.

(6) Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že každá zmluvná strana má do 15 dní od doručenia rozhodcovského rozsudku právo podať žiadosť o jeho preskúmanie inému rozhodcovi zapísanému v Zozname rozhodcov CIPAC, pričom pri určení tohto rozhodcu sa postupuje podľa Rokovacieho poriadku CIPAC; iné preskúmanie rozhodcovského rozsudku a preskúmanie iného rozhodcovského rozhodnutia v rámci rozhodcovského konania zmluvné strany vylučujú.

Iné formy dohody

C. Ine spôsoby dohody o arbitráži predstavujú rozhodcovská zmluva a zápisnica CIPAC.

C.1 Zmluvní partneri, resp. strany sporu môžu uzatvoriť osobitnú rozhodcovskú zmluvu, v ktorej najmä určia, ktoré spory alebo ktoré zmluvné vzťahy (všetky, niektoré z konkrétnych zmlúv a pod.) chcú riešiť pred Stálym rozhodcovským súdom CIPAC.

C.2 Rozhodcovskú doložku alebo rozhodcovskú zmluvu strany sporu nahradia vyhlásením do zápisnice CIPAC, ktorým každá strana sporu prejaví vôľu podrobiť sa Štatútu CIPAC a Rokovaciemu poriadku CIPAC a riešiť spor pred Stálym rozhodcovským súdom CIPAC.