DOLOŽKA S ESKALAČNOU KLAUZULOU

Prípadný spor zo zmluvy možno riešiť paralelne mediáciou i arbitrážou, resp. ich vhodnou kombináciouť. Stačí, ak si zmluvné strany dohodli doložku s eskalačnou klauzulou (doložku tvorí dohoda o riešení sporu mediáciou a samotná rozhodcovská doložka). Eskalácia (stupňovanie) sporu sa v takom prípade zavŕší arbitrážou, pokiaľ mediácia zlyhala.

Read more

PÔSOBNOSŤ CIPAC

V prvej komore CIPAC (komore kreatívneho priemyslu) sa rozhodujú spory z vybraných oblastí, napríklad v oblasti autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, vrátane práv k softvéru.

V druhej komore CIPAC (obchodnej komore) sa rozhoduje o iných sporoch, ak ide o právne vzťahy medzi podnikateľmi a nerozhoduje sa v prvej komore.

V tretej komore CIPAC (civilnej komore) sa rozhoduje o iných sporoch z tuzemských alebo medzinárodných obchodnoprávnych alebo občianskoprávnych vzťahov.

Read more

ZÁKLADNÉ POSLANIE CIPAC

Stály rozhodcovský súd CIPAC rozhoduje spory vzniknuté z obchodnoprávnych alebo občianskoprávnych vzťahov, pri ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní (pokonávku). Stály rozhodcovský súd CIPAC nie je spotrebiteľským rozhodcovským súdom.

Read more