ARBITRÁŽ S MEDIÁCIOU

Mediácia ako súčasť riešenia sporu pred CIPAC

Hoci proces mediácie je nezávislým procesom alternatívneho riešenia sporov, jeho spojenie s rozhodcovským konaním prináša sporiacim sa stranám viaceré výhody, predovšetkým možno dosiahnuť schválenie mediačnej dohody (t. j. dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie) pred rozhodcovským orgánom, ktorá sa tak stane exekvovateľná.

Mediáciu pritom možno využiť vždy, či už strany sporu majú uzavretú rozhodcovskú doložku s eskalačnou klauzulou, alebo len rozhodcovskú doložku bez eskalačnej klauzuly.

Pokiaľ majú strany uzavretú len rozhodcovskú doložku bez toho, aby sa dohodli na mediácii, predpokladá to samostatnú dohodu sporových strán na riešení sporu mediáciou (takou dohodou je aj samotná dohoda o začatí mediácie, ktorá sa uzatvára medzi stranami sporu a mediátorom); rozhodcovská doložka pritom takou dohodou nie je zrušená, ak sa na tom sporové strany vyslovene nedohodli, napríklad v dohode o výsledku mediácie (mediačnej dohode).

Ak je rozhodcovská doložka uzavretá s eskalačnou klauzulou, predpokladá to, že strany sporu popri rozhodcovskom konaní (pred podaním žaloby, po podaní žaloby, resp. pred vydaním rozhodcovského rozsudku) využijú aj mediáciu. Stály rozhodcovský súd CIPAC tak nevydá rrozhodcovský rozsudok skôr, než strany rozhodcovi nepreukážu, že sa nedohodli.

Výhodou použitia eskalácie riešenia sporu je aj zachovanie zmluvného vzťahu, ktorý sa nemusí trvalo rozvrátiť, keďže možno ešte pred vydaním rozhodcovského rozsudku (ktorý je autoritatívny a jeho výsledok je vždy "win-loss") dosiahnuť vzájomne prijateľnú dohodu mediáciou (ktorá je kompromisným "win-win" riešením vyžadujúcim súhlas oboch strán s výsledkom).

Mediácia pred arbitrážou

Pokiaľ ide o premlčanie, rovnako ako začatie rozhodcovského konanie, aj začatie mediácie má rovnaké účinky ako podanie žaloby na všeobecnom súde. Mediáciu je preto možné uskutočniť aj pred samotným začatím rozhodcovského konania.

ALE POZOR! Pokiaľ mediácia začala pred podaním žaloby na rozhodcovský súd, dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu sa mediácia skončí.

Na druhej strane, začatie rozhodcovského konania nie je závislé od toho, či sa strany zúčastnili mediácie už pred podaním žaloby, a to ani vtedy, ak si taký postup dohodli v zmluve. Rokovací poriadok však v takom prípade vyžaduje, aby sa strany o mediáciu pokúsili ešte pred vydaním rozhodcovského rozsudku:

Pokiaľ sa strany sporu dohodli, že rozhodcovskému konaniu má predchádzať mediácia, nebráni to rozhodcovskému súdu vo veci konať, rozhodcovský rozsudok sa však nevydá do času, kým niektorá zo strán sporu nepreukáže, že sa o mediáciu s druhou stranou sporu pokúsila.
— § 15 ods. 1 Rokovacieho poriadku CIPAC

Mediácia počas arbitráže

Mediáciu možno uskutočniť kedykoľvek počas trvania sporu, a to aj v priebehu rozhodcovského konania, aj keď pred vznikom sporu neuzavreli dohodu o riešení sporu mediáciou (resp. uzavreli ju až po podaní žaloby).

Výhodou začatia mediácie až po podaní žaloby na súd alebo rozhodcovský súd je, že sa neuplatní skončenie mediácie podľa § 14 ods. 8 písm. g) zákona č. 420/2004 Z. z. (t. j. neskončí dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu). Ďalšou výhodou je, že takto možno dospieť k mediačnej dohode, ktorú následne možno schváliť v zmierovacom konaní pred stálym rozhodcovským súdom CIPAC:

Pokiaľ sa strany sporu počas rozhodcovského konania dohodli, že sa spor pokúsia riešiť mediáciou, v rozhodcovskom konaní možno pokračovať, pokiaľ strany sporu zhodne nenavrhli jeho zastavenie alebo prerušenie, rozhodcovský rozsudok však nemožno vydať do času, kým niektorá zo strán nepreukáže, že sa o mediáciu s druhou stranou sporu pokúsila, alebo kým strany sporu nenavrhnú schválenie dohody o mediácii; ak strany sporu navrhnú schválenie dohody o mediácii, rozhodcovský súd postupuje ďalej podľa ustanovení o zmierovacom konaní.
— § 15 ods. 2 Rokovacieho poriadku CIPAC

Bez ohľadu na skutočnosť či mediácia prebehla pred arbitrážou alebo sa začala až po začatí rozhodcovského konania, mediácia skončí 1.) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu (tieto spory však nemožno rozhodnúť pred CIPAC) a 2.) v ostatných prípadoch (t. j. aj v prípadoch, ktoré možno rozhodnúť pred CIPAC) uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí (§ 14 ods.8 písm. h/ zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.390/2015 Z. z.).