ADReS Platform

Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform (skrátene ADReS Platform)  je záujmové združenie právnických osôb. V slovenskom jazyku používa názov ADReS – Platforma pre alternatívne riešenie sporov a samoreguláciu.

ADReS Platform bolo založené na účely realizácie, podpory a propagácie alternatívnych spôsobov riešenia obchodných, pracovných a iných súkromnoprávnych sporov, predovšetkým sporov v oblasti duševného vlastníctva, osobitne prostredníctvom rozhodcovského konania a mediácie, ako aj na účely podpory samoregulácie v oblasti kreatívneho priemyslu.

Štatutárnymi orgánmi ADReS Platform sú prezident a viceprezident, ktorí konajú samostatne; ďalšími orgánmi sú zhromaždenie delegátov platformy, správna rada platformy a supervízor.

ADReS Platform je zapísané v registri záujmových združení právnických osôb Okresným úradom Bratislava.

ADReS Platform je zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court (skrátene CIPAC).

Stály rozhodcovský súd CIPAC je stálym organizačným útvarom platformy (čl. X ods. 3 Stanov ADReS Platform). Viac informácií o Stálom rozhodcovskom súde CIPAC a o jeho zriaďovateľovi nájdete vo Výročnej spáve ADReS Platform.