Alternatívne riešenie sporov

Facilitácia, mediácia a arbitráž patria k základným spôsobom alternatívneho riešenia sporov (ADR), ktoré sa uskutočňujú za aktívnej účasti na spore nezúčastnenej (nezávislej) tretej osoby.  Základným predpokladom, aby sa mohol použiť niektorý z týchto prostriedkov ADR, je tiež dohoda (súhlas) oboch (všetkých) sporových strán.

ADReS Platform bolo založené na účely realizácie, podpory a propagácie alternatívnych spôsobov riešenia obchodných, pracovných a iných súkromnoprávnych sporov, predovšetkým sporov v oblasti duševného vlastníctva, osobitne prostredníctvom rozhodcovského konania a mediácie, ako aj na účely podpory samoregulácie v oblasti kreatívneho priemyslu.

Prostredníctvom svojho facilitačného centra vám ADReS Platform môže sprostredkovať mediátora alebo zabezpečiť facilitáciu (neformálna mediácia za prítomnosti prostredníka - facilitátora), pokiaľ sa spor nehodí na klasickú mediáciu poskytovanú podľa zákona o mediácii. V súčasnosti ADReS Platform spolupracuje s mediátorom Radoslavom Kutašom.

Mediáciou možno ukončiť aj rodinný či pracovný spor. Pokiaľ sa však obchodný či občianskoprávny spor z akýchkoľvek dôvodov nehodí pre mediáciu, stále ho možno riešiť v rozhodcovkom konaní (arbitrážou pred rozhodcom alebo viacerými rozhodcami), ak s tým súhlasia zúčastnené strany sporu.

Stály rozhodcovský súd CIPAC vznikol v roku 2008 pre potreby kreatívneho priemyslu ako platforma pre alternatívne riešenie všeobecných obchodných sporov a špecificky tiež sporov z práv duševného vlastníctva.


Dôležité dokumenty


Mohlo by Vás zaujímať